Prospectors black nuggets

dva v kalne vode
Image3
vyplavovani kousku uhli
cb-kluk zameta uhelny prach
tri kluci -uhliri
Image6
uhlirka
Image2
dva v kalne vode u cerpadla
prosevani uhli vodou u skruze
v uhelnem dole nad Caobang
sberacka uhli a vojak u koleji
vyroba briket