Na základě nařízení EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) účinného od 25. května 2018 si Vás dovoluji informovat o tom, jak a proč zpracovávám Vaše osobní údaje. Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi jednoznačně identifikovat.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů, jako jsou před smluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mail,kontaktní adresa) a pořízené fotografie, jakož i další údaje potřebné pro plnění smlouvy. Zpracování fotografií spočívá zejména v jejich pořízení, grafických úpravách a tisku za účelem plnění smlouvy.
 • Speciální kategorií osobních údajů jsou tzv. soubory cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se z našich internetových stránek prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Tyto soubory zajišťují lepší uživatelský komfort a lepší funkčnost našich internetových stránek, a zejména umožní rychlejší načtení již navštívených stránek.
 • Veškerá zmíněná data získáváme jen od subjektu údajů a to na základě vzájemného kontaktu a přímého poskytnutí dat ke zpracování.
 • Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Nad cizími webovými stránkami však nemáme žádnou kontrolu a těmto našim zásadám ochrany osobních údajů nepodléhají. Jejich vlastní zásady ochrany soukromí se budou vztahovat na Vaše osobní údaje, které se mohou lišit od našich zásad.

 

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

 • Vaše osobní údaje zpracováváme hned k několika účelům. Primárním účelem je však uzavření a plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte Vy nebo objednatel našich služeb. Dalším účelem zpracování je plnění našich mnoha zákonných povinností, zejména v oblasti daňové a účetní.
 • Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi námi jako správcem a Vámi jako zákazníkem (smluvním partnerem), subjektem údajů. Při zpracování fotografií půjde zejména o plnění našich povinností jako zhotovitele dle smlouvy s objednatelem, který si fotografování a případné další doplňkové služby objednal.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ

 • Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy. Z důvodu našeho oprávněného zájmu uchováváme Vaše osobní údaje ( hlavně výsledné fotografie) po dobu na kterou byl udělen souhlas. Není-li stanoveno jinak doba zpracování je 15 let. Některé další osobní údaje zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

 

OSOBY S PŘÍSTUPEM K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

 • S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s GDPR. Za účelem zajištění důvěrnosti osobních údajů využíváme moderní IT bezpečnostní systémy. Zároveň udržujeme vhodná bezpečnostní opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům subjektů údajů je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 • Z důvodu využívání externích služeb, pro zajištění komunikace s klienty a plnění smluvních závazků musí být předány nezbytně nutné rozsahu kontaktní údaje poskytovatelům externích služeb (například poskytovatel webu, dodavatel tištěných produktů, přepravní společnost).
 • Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci (zejména finanční úřad) při plnění našich právních povinností.

 

KONTAKT NA SPRÁVCE

 • Správcem osobních údajů je Michal Rudolský, se sídlem Květnového vítězství 1742/6, Chodov, 149 00 Praha 4. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Kontakt: (+420) 724 008 293, rudolsky@email.cz.

VAŠE PRÁVA DLE GDPR

 • V souladu s GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme, máte právo je opravit či doplnit, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo na výmaz a další práva stanovená v GDPR. Tato práva se vztahují na zpracování osobních údajů, ke kterému nám poskytujete souhlas. V případech, kde je právní nárok data uchovávat bude právo na výmaz na nezbytně nutnou dobu pozastaven.